مقالات و اسناد علمی پژوهشگران شرکت توسعه فناوران سبز کارا