آب‌های خاکستری

امروزه کمبود آب مشکل مهمی در جهان است. منابع آب تازه در کل جهان به شدت آلوده شده و کاهش یافته اند. امروزه، دنیا به شکل تهدیدآمیزی در حال تغییر است و منابع آبی به سختی تقاضاها را تأمین می کنند. تقاضاهای جهانی آب با توجه به سلامت اکوسیستم و انسانها هر ۲۱ سال دو برابر شده است. در ایران، منابع آبی کمی به دلیل بارشهای کم باران در سالهای اخیر وجود دارد. افزایش جمعیت، افزایش استاندارد زندگی و تغییرات جوی، منجر به افزایش تقاضای آب می‌شود و  این روند ما را با بحران کمبود آب مواجه کرده است. کیفیت آب منابع آبی (مثل دریاچه ها، رودخانه ها و مخازن آب) در دهه های اخیر به دنبال تغییرات جو و فعالیت های انسانی افت کرده است. هدر رفت زیاد آب و هزینه های بالا از جمله مسائل مهم آب رسانی است.​​​​​​​