​سوابق آموزشی و تدریس
عنوان دروسمقطع تحصیلیسال تحصیلی
نظارت بر کارگاه‌های عملی دوام بتن در محیط‌های آلوده دریایی و صنعتیآموزش تخصصی1400-1398
آنالیز و طراحی روسازی بتنآموزش تخصصی1397-1396
پدیده‌های انتقال در بتن و کامپوزیت‌های سیمانیآموزش تخصصی1398-1395
دوام بتن در برابر محیط‌های مخربآموزش تخصصی1398-1395
خواص رئولوژی در بتن خودتراکمآموزش تخصصی1398-1395
مکانیک مصالحآموزش تخصصی1398-1395
آنالیز سازه‌های بتن آرمهآموزش تخصصی1397-1395
آنالیز و طراحی روسازی بتنآموزش تخصصی1397-1396
پدیده‌های انتقال در بتن و کامپوزیت‌های سیمانیآموزش تخصصی1397-1395