بررسی رفتار مکانیکی بتن الیافی حاوی پومیس و متاکائولن و مقاومت شیمیایی آن در برابر حملات اسیدی

عنوان مقاله

لینک دسترسی:
https://www.doi.org/10.22060/ceej.2021.20026.7319