شبیه‌سازی عددی حرکت ذرات میکرو در رژیم جریانات مغشوش و بررسی نشست آنها در کانال‌هایی با بستر دندانه‌دار

عنوان مقاله

لینک دسترسی: