​فرم تماس

ما میتوانیم به شما کمک کنیم

021-77313186
0912-0451362

​k_samimi@sabzkara.com
دکتر کیانوش صمیمی

+ دکترای تخصصی سازه و تکنولوژی بتن
+ عضو عیئت علمی سازه و زلزله دانشگاه شهید بهشتی